Cầu Trục, Cổng Trục, Cầu Nâng

 HC : Mr. Sĩ

Tel:    0977806830
Mail:  kiemdinh.ids@gmail.com

  1. QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

 
    Để tìm hiểu chi tiết quy trình kiểm định cầu trục, cổng trục do Bộ lao động, thương binh và xã hội ban hàng có thể xem QTKĐ: 01-2014/BLĐTBXH
2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;
- TCVN 5206:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng;
- TCVN 5207:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn chung;
- TCVN 5209:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện;
- TCVN 5179:90, Máy nâng hạ - Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn;
- TCVN 9358 : 2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung;
- TCXDVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;
- QCVN 7: 2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng.
3. TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH
- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;
- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;
- Thử không tải;
- Thử tải: thử tải tĩnh, thử tải động;
- Xử lý kết quả kiểm định.
2.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài: Chỉ được thực hiện khi công tác chuẩn bị đạt yêu cầu
2.1.1. Kiểm tra mã hiệu, chủng loại, số chế tạo
2.1.2. Kiểm tra hệ thống tời nâng, palang, cáp, puly, phanh, móc; cơ cấu di chuyển xe con, cơ cấu di chuyển xe cầu. Kiểm tra hệ thống tời nâng, cáp, puly, phanh, móc; cơ cấu di chuyển xe con, cơ cấu di chuyển xe cầu
2.1.3 Kiểm tra dầm đỡ ray, khung nhà xưởng, kết cấu thép của dầm chính, dầm phụ
 
Hotline: 0977 806 830