Cần Trục, Máy Khoan Cọc Nhồi

HC : Mr. Sĩ
Tel:    0977806830
Mail:  kiemdinh.ids@gmail.com

  1. Các hình thức kiểm định 

 
    * Kiểm định kỹ thuật an toàn cầu trục lần đầu;
    * Kiểm định kỹ thuật an toàn cầu trục định kỳ;
    * Kiểm định kỹ thuật an toàn cầu trục bất thường;
2. Quy trình kiểm định
Khi kiểm định cầu trục phải lần lượt tiến hành theo các bước sau kèm theo các tiêu chuẩn kiểm định:
Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị.
Kiểm tra bên ngoài.
Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải.
Các chế độ thử tải- Phương pháp thử.
Xử lý kết quả kiểm định.
Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường (biên bản kiểm định an toàn cầu trục)theo mẫu qui định và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.
3. Tiêu chuẩn kiểm định
TCVN 4244-2005: Thiết bị nâng thiết kế, chế tác và rà soát kỹ thuật.
TCVN 4755-1989: Cần trục- đề nghị an toàn đối với các thiết bị thuỷ lực.
TCVN 5206-1990: Máy nâng hạ- đề nghị an toàn đối với đối trọng và ổn trọng.
TCVN 5207-1990: Máy nâng hạ – đề nghị an toàn chung.
TCVN 5209-1990: Máy nâng hạ – đề nghị an toàn đối với thiết bị điện.
TCVN 5179-90: Máy nâng hạ- đề nghị thử thuỷ lực về an toàn