Kiểm Định Cần Trục Bánh Xích

HC : Mr. Sĩ

Tel:    0977806830

Mail:  kiemdinh.ids@gmail.com

 PHẠM VI ÁP DỤNG

- Kiểm định lần đầu: Trước khi đưa thiết bị vào sử dụng.
- Kiểm định định kỳ: Sau khi đã hết thời hạn kiểm định lần trước.
- Kiểm định bất thường: Sau khi cải tạo sửa chữa hay cơ quan chức năng yêu cầu hoặc do một số nguyên nhân nào đó mà người sử dụng thấy có nguy cơ mất an toàn ....
TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM, QUY CHUẨN ÁP DỤNG
- QCVN 7: 2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng;
- TCVN 8855-2-2011. Cần trục và thiết bị nâng. Chọn cáp. Phần 2: Cần trục tự hành. Hệ số an toàn;
- TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;
- TCVN 5206:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng;
- TCVN 5208-1: 2008 : Cần trục. Yêu cầu đối với cơ cấu công tác. Phần 1: Yêu cầu chung;
- TCVN 5208-4 : 2008: Cần trục. Yêu cầu đối với cơ cấu công tác.  Phần 4: Cần trục kiểu cần;
- TCVN 5209:1990, Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện;
- TCVN 4755:1989, Cần trục. Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị thuỷ lực;
- TCVN 5179:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn.
CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH CẦN TRỤC TỰ HÀNH
Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị: Theo QCVN 7:2012/BLĐTBXH
+ Hồ sơ, lý lịch đánh giá theo QCVN 7:2012/BLĐTBXH
+ Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng sửa chữa.
Kiểm tra bên ngoài: Kiểm tra mặt bằng, kiểm tra các thiết bị, cơ cấu, kết cấu thép… của cần trục. So sánh với tiêu chuẩn và hướng dẫn của nhà chế tạo
4.3. Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải: Vận hành thiết bị với tất cả các cơ cấu khi không mang tải và kiểm tra, đánh giá theo TCVN 4244-2005.
4.4. Thử tải: Tải trọng dùng để thử có thể là thép tấm, phôi thép, thép cuộn, cục bê tông …. Thử tải tại các tầm với lớn và nhỏ nhất.
Thời hạn kiểm định
Từ 1 - 2 năm cho từng thiết bị và điều kiện làm việc.